Pravila o privatnosti NutriProfits

Szanując prywatność Użytkowników naszych serwisów internetowych, posługujemy się Polityką ochrony prywatności.

Politika Zaštite Privatnosti

1. Dole navedena Politika Zaštite Privatnosti definiše pravila obradjivanja I čuvanja ličnih podataka dobijenih od Korisnika u toku korišćenja internet vitrine NutriProfits.com, delujuće pod internet adresom www.nutriprofits.com, (u nastavku “Servis”), dodeljenoj od strane FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED sa sedišten na Hong Kong, pod adresom: Fundamental Marketing Limited, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong upisane u registru kompanija (Registry of Companies) sprovodjenog od strane Ministra Trgovine, Ekonomije I Turizma, pod brojem HE 371671.

2. “Korisnik” po razumevanju Politike Zaštite Privatnosti označava fizičku osobu koja koristi Servis.

3. Korišćenje Servisa je istovremeno I potrvdjivanje pristanka od strane Korisnika na pravila i uslove opisane u ovde navedenoj Politici Zaštite Privatnosti.


Lični podaci

1. U skladu sa sadržajem Regulacije Evropskog Parlamenta i Saveta (EU) 2016/79 od dana 27 aprila 2016 god. u vezi sa zaštitom fizičkih lica i obradom ličnih podataka („Regulacija”) FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED sa sedištem na Hong Kong, pod adresom: Fundamental Marketing Limited, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong upisane u registru kompanija (Registry of Companies) sprovodjenog od strane Ministra Trgovine, Ekonomije I Turizma, pod brojem HE 371671 (nazivana Politika Zaštite Privatnosti: „Fundamental Marketing Limited”), informiše da je administrator ličnih podataka datih od strane Korisnika u vezi ili u toku korišćenja Servisa. Lični podaci obradjivani su u skladu sa Regulacijom, a u slučajevima koji zahtevaju njihov sadržaj, sa pristankom Korisnika.

2. Fundamental Marketing Limited prikuplja isključivo podatke koji su neophodni za učešće u partnerskom programu, isplati provizije, davanja odgovora na uput do pitanja za Fundamental Marketing Limited, marketingu sopstvenih usluga i prekazivanja informacija na temu svoje ponude.

3. U trenutku registracije konta na Servisu Fundamental Marketing Limited sakuplja podatke date od strane Korisnika u udostupljenim formularima. Tu podaci obuhvataju:

  • prezime i ime,
  • e-mail adresu,
  • adresu stanovanja ili sedišta,
  • adresu korespondencije,
  • broj telefona,
  • podatke o plaćanju (u tome i broj računa).

4. U slučajevima koji zahtevanim kroz propise Regulacije, izražavanje pristanka na obradu njegovih podataka od strane Korisnika nastupa u elektronskom obliku, kroz označavanje odgovarajućeg polja u toku registracije konta ili druge delatnosti na Servisu. Korisnik može u svakom trenutku da odustane od pristanka na obradu ličnih podataka.

5. Davanje podataka označenih na Servisu kao obavezni, je doborovljno, ali ipak neophodno u cilju registracije konta, učešća u partnerskom programu kao i uplatama na ime Korisnika. U slučaju neustupanja od strane Korisnika potrebnih ličnih podataka, neće biti moguće učešće u partnerskom programu, registracija Korisnika na Servisu ili isplata provizije za Korisnika.

6. Osnova obrade ličnih podataka od strane Fundamental Marketing Limited datih od strane Korisnika je neophodnost realizacije odluka pravilnika, a takodje zahtev Korisnika, preduzimanje neophodnih delovanja kroz prihvatanje njegovih odluka (art. 6, član 1 punkt b) Regulacije). U slučaju marketinga sopstvenih usluga i slanja informacija od strane Fundamental Marketing Limited na temusvoje ponude na dati E-mail od strane Korisnika, osnovoa obrade ličnih podataka Korisnika je realizacija pravno opravdam=nog interesa Fundamental Marketing Limited (art. 6, član 1 punkt f) Regulaciji). Obrada podataka u cilju prekazivanja informacija od strane Fundamental Marketing Limited na temu svojih proizvoda omogućuje Korisniku dobijanje informacija o aktuelnoj ponudi. U slučaju obavljanja od strane Korisnika usluga Newsletter, osnova obrade podataka je pristanak Korisnika (art. 6, član 1 punkt b) Regulacije)., koju Korisnik može u svakom trenutku otkazati.

7. Lični podaci Korisnika biće sačuvani u fromi koja dozvoljava identifikaciju Korisnika ne duže nego što j to potrebno u cilju u kojem su lični podaci prikupljani i u skladu sa pravom obradjivani. Lični podaci će biti u vezi sa tim sačuvani u terminu neophodnim za realizaciju odluke pravilnika. Nakon toga, podaci će biti obradjivani u terminu neophodnom u cilju ispitivanja svih potencijalnih sukoba, na primer vezanih za potraživanja (taj period će obuhvatati termin procesa zastarenja potraživanja proisteklih iz ugovoraq, u skladu sa obavezujućim propisima).

Prava i obaveze Korisnika

1. Korisnik ima pravo dostupa do informacija na temu sadržaja ličnih podataka kao i pravo da zahteva dopunjavanje, aktualizaciju, prenošenje, ograničavanje, ispravljanje ličnih podataka, privremenog ili stalnog zadržavanja njihove obrade ili njihovog brisanja, ukoliko su oni nekompletnia, neistiniti ili su ostali prikupljeni protiv propisa i prava aili su već nepotrebni za realizaciju cilja, za koji su ostali prikupljeni.

2. U slučaju obrade podataka Korisnika u cilju marketinga usluga i proizvoda sopstvenih, Korisnik može u svakom trenutku podneti pismeni i motivisani zahtev za prestankom obrade njegovih podataka sa obzirom na njegovu situaciju ili biti protiv obrade njegovih podataka u tom cilju.

3. Fundamental Marketing Limited omogućuje Korisniku brisanje njegovih podataka iz sakupljenih podataka na zahtev Korisnika ili na osnovu pravila Regulacije.

4. Fundamental Marketing Limited može odbiti brisanje ličnih podataka ukoliko je Korisnik narušio pravilnik Servisa ili obavezujuće pravne propise, a čuvanje ličnih podataka je neophodno za razjašnjenje okolnosti narušavanja i utvrdjivanja odgovornosti Korisnika.

5. Ukoliko Korisnik smešta na Servis bilo kakve lične podatke drugih osoba (u tome i njhovo ime i prezime, adresu, broj telefona ili E-mail adresu), može to učiniti isključivo pod uslovom nenarušavanja pravila obavezujućeg prava i sopstvenih dobara tih osoba.


Zaštita podataka

1. U cilju zaštite ličnih podataka Korisnika pred ustupanjem drugim osobama koje nisu ovlašćene, sakupljanjem podataka od strane neovlašćene osobe, obradom sa narušavanjem obavezujućih propisa a takodje i promenom, gubitkom, oštećenjem ili uništenjem, korišćena su tehnička i organizacijska sredstva koja omogućuju garantovanu zaštitu obrade ličnih podataka odgovarajućih za nebezbednost u kategoriji obuhvaćenoj zaštitom.

2. Isključivo Administrator koristi tehnička sredstva koja sprečavaju traženje ili modifikaciju podataka od osoba joe nisu ovlašćene. Osim toga, podaci dati od strane Korisnika u trenutku popunjavanja i slanja internet formulara su šifrovani kroz korišćenje sertifikata SSL.


Promena Politike Zaštite Privatnosti

1. Fundamental Marketing Limited zadržava za sebe pravo do unošenja promena u Politici Zaštite Privatnosti i istovremeno garantuje, da prava Korisnika proistekla iz ovde navedenog dokumenta neće biti ograničena bez njegovog pristanka. Sve promene koje su u vezi sa Politikom Zaštite Privatnosti biće objavljene u internet vitrini www.nutriprofits.com