Yksityisyyspolitiikka NutriProfits

Kunnioitamme verkkosivustojemme käyttäjien yksityisyyttä käyttämällä tietosuojapolitiikkaa.

1. Tässä tietosuojapolitiikassa määritetään käyttäjiltä NutriProfits.com-verkkosivuston, joka sijaitsee verkko-osoitteessa www.nutriprofits.com (jäljempänä ”Verkkosivusto”) ja jonka omistaa NUVIALAB LIMITED, toimipiste Kyproksella osoitteessa NuviaLab Limited, Kimonos 40, 3095 Limassol, Kypos, yritysnumero kauppa-, teollisuus- ja matkailuministerin pitämässä kaupparekisterissä HE 371671, käytön aikana saatujen henkilötietojen käsittelyjä ja suojaamista koskevat periaatteet.

2. ”Käyttäjä” tarkoittaa tietosuojapolitiikassa Verkkosivustoa käyttävää luonnollista henkilöä.

3. Verkkosivuston käyttäminen merkitsee Käyttäjän suostumista tässä Tietosuojapolitiikassa kuvattuihin periaatteisiin ja ehtoihin.


Henkilötiedot

1. Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) (”Asetus”) sisällön mukaisesti NUVIALAB LIMITED, jonka toimipiste on Kyproksella osoitteessa NuviaLab Limited, Kimonos 40, 3095 Limassol, Kypros ja jonka yritysnumero kauppa-, teollisuus- ja matkailuministerin pitämässä kaupparekisterissä on HE 371671 (Tietosuojapolitiikassa: ”NuviaLab”), ilmoittaa, että se hallinnoi Käyttäjän antamia henkilötietoja Verkkosivuston käytön yhteydessä tai käytön aikana. Henkilötietoja käsitellään Asetuksen mukaisesti ja sen vaatimissa tapauksissa Käyttäjän luvalla.

2. NuviaLab kerää vain ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä osallistumisessa kumppanuusohjelmaan, provisoiden maksamisessa, vastausten antamisessa NuviaLabille esitettyihin kysymyksiin, omien palvelujen markkinoinnissa ja omaa tarjousta koskevien tietojen välittämisessä.

3. Verkkosivustolle rekisteröitymisen aikana NuviaLab kerää Käyttäjän tarjottuihin lomakkeisiin syöttämät tiedot. Kyseiset tiedot kattavat seuraavat kohdat:

  • suku- ja etunimi,
  • sähköpostiosoite,
  • asuinpaikan tai rekisteröidyn toimipaikan osoite,
  • postinumero,
  • puhelinnumero,
  • maksutiedot (mukaan lukien tilinumero).

4. Asetuksen säännösten edellyttämissä tapauksissa Käyttäjän ilmaisema suostumus henkilötietojensa käsittelyyn tapahtuu sähköisessä muodossa merkitsemällä tilin rekisteröinnin tai jonkin muun Verkkosivuston toiminnon yhteydessä sopiva ruutu. Käyttäjä voi milloin vain peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.

5. Verkkosivustolla vaadituiksi merkittyjen tietojen antaminen on vapaaehtoista mutta välttämätöntä tilin rekisteröimiseksi, kumppanuusohjelmaan osallistumiseksi sekä maksujen tekemiseksi Käyttäjälle. Jos Käyttäjä ei anna vaadittuja henkilötietoja, kumppanuusohjelmaan ei ole mahdollista osallistua, Käyttäjää ei voida rekisteröidä Verkkosivustolle eikä Käyttäjälle voida maksaa provisioita.

6. Käyttäjän NuviaLabille antamien henkilötietojen käsittelyn perustana on välttämättömyys panna täytäntöön säännöstön asetuksia ja Käyttäjän pyynnöstä myös tarvittaviin toimiin ryhtyminen ennen sen asetusten hyväksymistä (Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b) alakohta). Kun kyseessä on omien palvelusten markkinointi sekä NuviaLabin lähettämät tiedot tarjouksestaan Käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen, Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn perusteena on Nuvialabin laillisesti oikeutettujen intressien toteutuminen (Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohta). Tietojen käsittely, jotta NuviaLab voisi lähettää tietoja tuotteistaan, mahdollistaa nykyistä tarjousta koskevien tietojen toimittamisen Käyttäjälle. Uutiskirjeen palveluja toimitettaessa Käyttäjälle tietojen käsittelyn perustana on Käyttäjän suostumus (Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b) alakohta), jonka Käyttäjä voi milloin vain peruuttaa.

7. Käyttäjän henkilökohtaisia tietoja säilytetään sellaisessa muodossa, joka mahdollistaa Käyttäjän tunnistamisen vain niin kauan kuin se on välttämätöntä niihin tarkoitusperiin, joita varten henkilötietoja kerätään ja käsitellään lain mukaisesti. Tähän liittyen henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on välttämätöntä säännöstön asetusten toteuttamiseksi. Tämän ajan jälkeen tietoja käsitellään niin kauan kuin on tarpeellista kaikkien mahdollisten riitojen ratkaisemiseksi, esim. korvausvaatimuksiin liittyen (tämä ajanjakso kattaa sopimuksen mukaiset korvausvaatimukset voimassa olevien säännösten mukaisesti).

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

1. Käyttäjällä on oikeus tutustua henkilötietojen sisältöön ja oikeus pyytää niiden täydentämistä, päivittämistä, siirtämistä, käsittelyn rajoittamista ja oikaisemista, niiden käsittelyn väliaikaista tai pysyvää lopettamista tai niiden poistamista, jos ne ovat epätäydelliset, epäajanmukaiset, epätodet tai jos ne on kerätty lainsäädäntöä rikkomalla tai jos niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.

2. Kun Käyttäjän tietoja käsitellään palvelun ja omien tuotteiden markkinoinniksi, Käyttäjä voi milloin tahansa toimittaa kirjallisen ja perustellun pyynnön lopettaa tietojensa käsittely erityistilanteen johdosta tai vastustaa tietojensa käsittelyä tähän tarkoitukseen.

3. NuviaLab mahdollistaa Käyttäjälle tämän henkilötietojen poistamisen henkilötietojen kokoelmasta Käyttäjän pyynnöstä tai Asetuksen säännösten nojalla.

4. NuviaLab voi kieltäytyä poistamasta henkilötietoja, jos Käyttäjä on rikkonut Verkkosivuston säännöstöä tai voimassa olevaa lainsäädäntöä ja henkilötietojen säilyttäminen on välttämätöntä rikkomuksen olosuhteiden selvittämiseksi ja Käyttäjän vastuun selvittämiseksi.

5. Jos Käyttäjä syöttää Verkkosivustolle mitä tahansa muiden henkilöiden henkilötietoja (mukaan lukien heidän etu- ja sukunimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa tai sähköpostiosoitteensa), hän voi tehdä niin vain sillä ehdolla, ettei riko voimassa olevaa lainsäädäntöä eikä loukkaa näiden henkilöiden henkilökohtaisia oikeuksia.


Tietojen suojaaminen

1. Käyttäjän henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi asiaankuulumattomilta henkilöiltä, valtuuttamattomien henkilöiden suorittamalta tiedonkeruulta, käsittelyltä vastoin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja muuttamiselta, menettämiseltä, vahingoittamiselta tai tuhoamiselta käytetään teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, jotka takaavat käsiteltävien henkilötietojen suojan, joka vastaa suojeltavien tietojen riskejä ja tietoluokkaa.

2. Erityisesti tietojen Hallinnoija käyttää teknisiä keinoja, jotka estävät valtuuttamattomien henkilöiden harjoittaman tietojen hankinnan tai muuttamisen. Lisäksi Käyttäjän nettilomakkeita täyttäessään ja lähettäessään antamat tiedot salataan SSL-varmenteiden avulla.


Tietosuojapolitiikan muuttaminen

1. NuviaLab pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia Tietosuojapolitiikkaan ja takaa samalla, että tästä asiakirjasta ilmeneviä Käyttäjän oikeuksia ei rajoiteta ilman tämän lupaa. Kaikki Tietosuojapolitiikkaa koskevat muutokset julkaistaan verkkosivustolla www.nutriprofits.com