Uslovi korišćenja NutriProfits

Pravilnik reguliše uslove saradnje izmedju Partnera i NutriProfits. Prihvatanje odredbi pravilnika je uslov za pristupanje partnerskom programu NutriProfits. Ukoliko ne prihvataš pravilnik, ne možeš se pridružiti NutriProfits.

1. Pristupanje partnerskom programu NutriProfits

U cilju pristupanja partnerskom programu NutriProfits, treba popuniti formular za registraciju, koji se zatim šalje administratoru internet stranice NutriProfits.com. Administrator na osnovu dobijenih podataka donosi odluku o prihvatanju ili odbijanju zahteva.

Obavezni uslov koji treba ispuniti da bi se pristupilo partnerskom programu NutriProfits je prihvatanje datog pravilnika.

2. Korišćenje promotivnih linkova i marketinškog materijala NutriProfits

Kao učesnik partnerskog programa NutriProfits, bićeš u mogućnosti da promovišeš dostupne produkte koristeći promotivne linkove i banere. Promotivni materijali preuzeti sa NutriProfits, mogu biti korišćeni na Tvojim stranicama, ukoliko je to u skladu sa zakonima zemlje u kojoj se promocija odvija

NutriProfits daje svakom Partneru licencu za korišćenje promotivnih materijala i zaštićenih oznaka proizvoda dostupnih u programu.

Nije dozvoljeno stvaranje kopija sadržaja koji se nalaze na internet stranicama producenata. Partner može da kopira sadržaje sa stranice NutriProfits ili da stvara svoje.

3. Provizija

Za prodaju obavljenu uz pomoć korišćenja promotivnih linkova dobijaš proviziju. Visina provizije je odredjena u administrativnom panelu NutriProfits.com i podleže izmenama. Ukoliko dodje do promene visine provizije, bićeš o tome informisan 30 dana ranije. Partneru provizija pripada u slučaju kada je transakcija realizovana i u potpunosti isplaćena (kada je produkt poslat klijentu). Kada je transakcija realizovana od strane partnera i druge osobe zaposlene u njegovoj organizaciji, provizija se ne isplaćuje. U slučaju kada klijent vrati naručeni produkt ili uloži reklamaciju kod izdavača kreditne kartice, provizija će biti oduzeta sa računa partnera. Ukoliko visina vraćanja i/ili reklamacija predje 5%, Tvoj račun može biti zatvoren ili zamrznut.

4. Isplata provizije

Odgovarajuće provizije se isplaćuju svakog meseca, metodom koju sam izabereš. Provizije se isplaćuju svakog 21. dana u mesecu (ili prvog sledećeg radnog dana, u slučaju vikenda ili praznika) i obuhvata transakcije realizovane u toku prethodnog meseca.

5. Dozvoljene marketinške metode

Partneri koji koriste partnerski program NutriProfits treba da koriste marketinške metode u skladu sa internet etikom. Zabranjene su sve promotivne akcije koje koriste tehnike spam, a pre svega nije dozvoljeno:

  • slanje e-mailova korisnicima koji nisu dali saglasnost za primanje marketinških sadržaja,
  • spamovanje internet foruma i blogova,
  • spamovanje mobilnih telefona.

Otkrivanje korišćenja nedozvoljenih marketinških metoda rezultira momentalnim zatvaranjem računa Partnera i blokadom njegove neisplaćene provizije. Ukoliko delovanje Partnera izaziva finansijske gubitke NutriProfits, tim troškovima biće opterećen sam Partner.

Zabranjena je prodaja proizvoda na aukcijskim servisima (npr. Allegro, eBay itd).

Zabranjeno je predstavljati se kao vlasnik prodavnica koje saradjuju sa NutriProfits, kao i korišćenje metoda koje bi mogle kod klijenata da izazovu takve nedoumice.

Dozvoljeno je obavljati porudžbine u ime klijenta, ali u takvim situacijama neophodno je navesti sve informacije koje se tiču adrese i kontakta (pre svega e-mail).

Partner NutriProfits je obavezan da radi u skladu sa zakonom zemlje u kojoj promoviše produkte iz ponude.

Odgovornost za tekstove i grafiku postavljane na stranici Partnera, snosi isključivo Partner.

6. Učešće u partnerskom program NutriProfits

Učešće u partnerskom program NutriProfits počinje od trenutka uspešno obavljene registracije i prihvatanja pravilnika. Od tog momenta NutriProfits i Partner moraju da poštuju pravila koja proističu iz pravilnika. Učešće u partnerskom programu NutriProfits je besplatno.

Svaki Partner može da ima samo jedan račun u partnerskom programu NutriProfits. Nije dozvoljeno otvaranje više računa od strane jedne osobe. Otkrivanje takve prakse može dovesti do momentalnog zatvaranja svih povezanih računa i blokadom neisplaćenih provizija.

Svaki Partner dozvoljava pristup svojim ličnim podacima na način koji je neophodan za saradnju sa NutriProfits.

7. Odustajanje od učešća u programu NutriProfits

Odustajanje od učešća u programu NutriProfits je moguće u svakom trenutku na pisani zahtev Partnera.

8. Zaključak

Prihvatanje odredbi pravilnika je deo ugovora izmedju Partnera i NutriProfits. Kršenje odredbi pravilnika može dovesti do suspenzije ili zatvaranja računa Partnera i zamrzavanja isplata ili gubitka provizije.