Sekretesspolicy

Av respekt för våra Användares sekretess använder vi oss av Sekretesspolicy.

1. Denna sekretesspolicy anger regler för behandling och skydd av personuppgifter som erhållits från Användarna under användning av webbplatsen NutriProfits.com, som fungerar på internetadressen www.nutriprofits.com (Nedan "Servicen") som tillhandahålls av FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED Hong Kong, på adressen: Fundamental Marketing Limited, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong inskriven till registret över Bolag (Registry of Companies) som genomfördes av Ministern för handel, industri och turism, under numret HE 371.671.

2. "Användaren" i förståelsen av Sekretesspolicyn betyder en fysisk person som använder sig av Servicen.

3. Användning av Servicen innebär att Användaren ger sitt samtycke till villkoren som beskrivs i denna Sekretesspolicy.


Personuppgifter

1. Enligt innehållet i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 från den 27 april år 2016. om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter ( "Förordningen") FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED Hong Kong, på adressen: Fundamental Marketing Limited, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong inskriven till registret över Bolag (Registry of Companies) som genomfördes av Ministern för handel, industri och turism, under numret HE 371.671 (kallad Sekretesspolicy: ”Fundamental Marketing Limited”), informerar att de är administratören av de personuppgifter som anges av Användaren i samband med användning av Servicen. Personuppgifter behandlas i enlighet med Förordningen och i fall som krävs av dess innehåll, med Användarens samtycke.

2. Fundamental Marketing Limited samlar endast in de uppgifter som är nödvändiga för deltagande i partnerprogrammet, utbetalning av provisioner, svar på frågor so har riktats till Fundamental Marketing Limited, marknadsföringstjänster och bistå med information om sitt erbjudande.

3. Under registreringen av kontot på Servicen samlar Fundamental Marketing Limited uppgifter som tillhandahålls av Användaren i formuläret. Dessa uppgifter omfattar:

  • efternamn och förnamn,
  • e-postadress,
  • bostadsadress eller säte,
  • postadress,
  • telefonnummer,
  • betalningsuppgifter (inklusive kontonummer).

4. När det krävs av reglerna i Förordningen, sker ett godkännande av Användaren i elektronisk form, genom att kryssa i lämplig ruta under registreringen av konto eller annan verksamhet på Servicen. Användaren kan när som helst återkalla samtycke till behandling av personuppgifter.

5. Det är frivilligt att tillhandahålla uppgifter som är markerade som obligatoriska på Servicen, men nödvändig för att registrera ett konto, deltagande i partnerprogrammet och betalningar för Användaren. Om Användaren inte tillhandahåller nödvändiga personuppgifter är det inte möjligt att delta i partnerprogrammet, registrera Användaren på Servicen eller betala ut provisionen till Användaren.

6. Grunden för behandling av personuppgifter av Fundamental Marketing Limited som överförs av Användaren är nödvändiga för genomförandet av bestämmelserna i reglerna, liksom, på Användarens begäran, att vidta nödvändiga åtgärder före godkännande av dess bestämmelser (art. 6 bestämmelse 1, punkt b) i Förordningen). När det gäller marknadsföringstjänster och skickad information av Fundamental Marketing Limited om sitt erbjudande till Användarens e-postadress, grunden för behandlingen av Användarens personuppgifter är ett utförande som är rättsligt berättigat för Fundamental Marketing Limited intresse (art.6 bestämmelse 1 punkt f) i Förordningen. Behandlingen av uppgifter i syfte att överföra information av Fundamental Marketing Limited om sina produkter gör det möjligt för Användaren att ge information om det aktuella erbjudandet. Vid tillhandahållande av tjänsten Nyhetsbrev till Användaren, är Användarens samtycke en grund för behandling av uppgifter (artikel 6.bestämmelse 1 punkt b) som Användaren när som helst kan avbryta.

7. Användarens personuppgifter lagras i ett formulär som tillåter identifiering av Användaren inte längre än vad som är nödvändigt för de syften som personuppgifter samlas in och bearbetas i enlighet med lagen. Personuppgifter kommer därför att lagras under en period som är nödvändig för att genomföra villkoren i Reglerna. Efter denna tid bearbetas uppgifter för den period som är nödvändig för att lösa eventuella tvister, t ex relaterade till anspråk (denna period inkluderar preskriptionstiden för anspråk utifrån kontraktet i enlighet med gällande lagar).

Användarens Rättigheter och skyldigheter

1. Användaren har rätt att få tillgång till personuppgifter och rätten att begära att lägga till, uppdatering, överföring, begränsningar gällande bearbetning, rättelse av personuppgifter, tillfälligt eller permanent avbryta dess bearbetning eller borttagning, om de är ofullständiga, inaktuella, felaktiga eller samlas in på ett sätt som strider med lagen eller är onödiga för det ändamålet som de samlades in för.

2. När det gäller bearbetning av Användarens uppgifter för marknadsföring av tjänster och egna produkter, kan Användaren när som helst göra en skriftlig och motiverad begäran om att stoppa bearbetning av hand/hennes information på grund av hans/hennes särskilda situation eller motsätta sig behandlingen av hans/hennes uppgifter för detta ändamål.

3. Fundamental Marketing Limited tillåter Användaren att ta bort deras personuppgifter från en samling av uppgifter enligt Användarens begäran eller enligt reglerna i Förordningen.

4. Fundamental Marketing Limited kan vägra att ta bort personuppgifter om Användaren har brutit mot reglerna i Servicen eller gällande lag, och lagring av personuppgifter är nödvändig för att klargöra omständigheterna vid överträdelsen och fastställa Användarens ansvar.

5. Om Användaren placerar några personliga uppgifter om andra människor (inklusive deras namn, adress, telefonnummer eller e-postadress), kan han/hon endast göra det under förutsättningen att gällande lagar och personliga rättigheter hos dessa personer ej överträds.


Säkerhet av uppgifter

1. För att skydda Användarens personliga information innan de görs tillgängliga för obehöriga personer, i strid med gällande lagar och förändring, förlust, skada eller förstörelse, tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att säkerställa skyddet av de bearbetade personuppgifterna som är relevanta för risker och kategorier för uppgifter under skydd.

2. I synnerhet använder Administratören tekniska medel för att förhindra obehöriga personer att erhålla eller ändra uppgifter. Dessutom är uppgifter som tillhandahålls av Användaren under ifyllning och skickade av webbformulär krypteras genom användning av SSL-certifikat.


Förändningar av Sekretesspolicyn

1. Fundamental Marketing Limited förbehåller sig rätten att göra ändringar i Sekretesspolicyn och samtidigt se till att dina rättigheter enligt detta dokument inte kommer att begränsas utan hans/hennes samtycke. Ändringar i Sekretesspolicyn kommer att publiceras på webbplatsen www.nutriprofits.com