Ochrana osobných údajo NutriProfits

Rešpektujúc súkromie používateľov našich stránok, riadime sa zásadami ochrany osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov

1. Tieto zásady ochrany a spracovania osobných údajov získaných od používateľov pri používaní internetovej stránky NutriProfits.com, internetovej adresy www.nutriprofits.com, (ďalej len" stránka"), poskytnutých spoločnosťou FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED, so sídlom na Hong Kong, na adrese: Fundamental Marketing Limited, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong zapísaná do obchodného registra (Registry of Companies) vedeného Ministerstvom obchodu, priemyslu a turistiky, pod číslom HE 371671.

2. "Požívateľ" v zmysle ochrany osobných údajov znamená osobu používajúcu stránky.

3. Používaním týchto stránok dávate súhlas s podmienkami používania popísanými v týchto zásadách ochrany súkromia.


Osobné údaje

1. Podľa znenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len "Nariadenie") spoločnosť FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED, so sídlom na Hong Kong, na adrese: Fundamental Marketing Limited, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong zapísaná do obchodného registra (Registry of Companies) vedeného Ministerstvom obchodu, priemyslu a turistiky, pod číslom HE 371671 (ďalej v zásadách ochrany súkromia ako: "Fundamental Marketing Limited"), oznamuje, že je správcom osobných údajov, ktoré ste poskytli v súvislosti alebo pri používaní služieb. Osobné údaje sú spracované v súlade s nariadením, a v prípadoch vyžadovaných jeho obsahom, so súhlasom používateľa.

2. Fundamental Marketing Limited zhromažďuje iba údaje, ktoré sú potrebné na účasť v partnerskom programe, výplat provízií, poskytovania odpovedí na otázky Fundamental Marketing Limited, marketingové služby a poskytovanie informácií o svojej ponuke.

3. V čase registrácie účtu v službe Fundamental Marketing Limited zhromažďuje údaje zadané používateľom vo formulároch. Tieto údaje zahŕňajú:

  • priezvisko a krstné meno,
  • emailová adresa,
  • adresa pobytu alebo sídla,
  • poštová adresa,
  • telefónne číslo,
  • platobné údaje (vrátane čísla účtu).

4. V prípade vyžadovaných predpismi Nariadenia súhlas používateľa so spracovaním jeho osobných údajov v elektronickej forme, zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii účtu alebo iných aktivitách v službe. Používateľ môže kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

5. Uvedenie údajov označených ako povinné je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre registráciu účtu, účasť v partnerskom programe, a platieb v prospech používateľa. V prípade, že používateľ požadované osobné údaje neposkytne, nebude možné, aby sa zúčastnil na partnerskom programe, registrácii používateľa v službe alebo aby obdržal platby.

6. Základom pre spracovanie osobných údajov používateľa spoločnosťou Fundamental Marketing Limited je implementácia ustanovení obchodných podmienok, ako aj, na žiadosť používateľa, prijatie potrebných opatrení pred prijatím ich ustanovení (článok 6, odsek 1, písmeno b) Nariadenia). V prípade marketingu vlastných služieb a odosielania informácií spoločnosti Fundamental Marketing Limited o svojej ponuke na e-mailovú adresu používateľa, základom pre spracúvanie osobných údajov používateľa je realizácia právne odôvodneného záujmu spoločnosti Fundamental Marketing Limited (článok 6, odsek 1, písmeno f) Nariadenia). Spracovanie údajov s cieľom odosielania informácií spoločnosťou Fundamental Marketing Limited o svojich produktoch umožňuje poskytovať používateľovi informácie o aktuálnej ponuke. V prípade poskytovania služby Newsletter pre používateľa je základom pre spracovanie údajov súhlas používateľa (článok 6, odsek 1, písmeno b) Nariadenia), ktorý môže používateľ kedykoľvek zrušiť.

7. Osobné údaje Používateľa uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikovať používateľa iba na čas, ktorý je nevyhnutné na účely, pre ktoré sa osobné údaje zberajú a spracúvajú v súlade so zákonom. Osobné údaje budú uložené v tejto súvislosti na obdobie potrebné na vykonávanie ustanovení nariadenia. Po tomto čase budú údaje spracované na obdobie nevyhnutné pre vyriešenie prípadných sporov, napr. súvisiacich nárokov (toto obdobie zahŕňa obdobie zániku pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvy, v súlade s platnými predpismi).

Práva a povinnosti užívateľa

1. Používateľ má právo prístupu k osobným údajom a právo požadovať doplnenie, aktualizáciu, prenos, obmedzenie spracovania, opravu osobných údajov, dočasné alebo trvalé pozastavenie ich spracovania alebo ich odstránenie, ak sú neúplné, zastarané, nesprávne alebo získané v rozpore so zákonom alebo sú nepotrebné na účel, pre ktoré boli zhromažďované.

2. V prípade spracúvania údajov užívateľa pre účely marketingu jeho vlastných služieb a produktov môže Používateľ kedykoľvek požiadať písomne na základe odôvodnenej žiadosti o zastavenie spracovania údajov vzhľadom na jeho osobitnú situáciu alebo vyjadriť námietku so spracovaním svojich údajov na tento účel.

3. Spoločnosť Fundamental Marketing Limited umožňuje používateľovi odstrániť svoje osobné údaje zo zberu údajov na jeho žiadosť alebo na základe ustanovení nariadenia.

4. Fundamental Marketing Limited môže odmietnuť vymazať osobné údaje, ak používateľ porušil podmienky služby alebo ustanovenia zákona, a zachovanie osobných údajov je nevyhnutné pre vysvetlenie okolností porušenia a určenie zodpovednosti používateľa.

5. Ak užívateľ umiestňuje na stránke akékoľvek osobné údaje iných osôb (vrátane svojho mena, adresy, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy), môže tak urobiť len za podmienok neporušenia platných zákonov a osobných práv takýchto osôb.


Bezpečnosť údajov

1. S cieľom chrániť vaše osobné údaje pred ich poskytnutím nepovolaným osobám, ich zberom v rozpore s platnými zákonmi a zmenou, stratou, porušením záväzných predpisov, uplatňujú sa technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť ochranu spracovaných osobných údajov pred rizikami v súlade s kategóriami chránených údajov.

2. Správca najmä používa technické opatrenia na prevenciu pred získaním alebo zmenou údajov neoprávnenými osobami. Okrem toho sú údaje poskytnuté používateľom pri vypĺňaní a odosielaní webových formulárov zašifrované pomocou SSL certifikátov.


Zmena zásad ochrany súkromia

1. Fundamental Marketing Limited si vyhradzuje právo na zmeny zásad ochrany osobných údajov a zároveň zaručuje, že práva používateľa vyplývajúce z tohto dokumentu nebudú obmedzené bez jeho súhlasu. Všetky zmeny zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené na webovej stránke www.nutriprofits.com