Privacybeleid NutriProfits

Uit respect voor de privacy van de gebruikers van onze websites, gebruiken we het privacybeleid.

Privacybeleid

1. Dit privacybeleid bevat de regels voor de verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens verkregen van gebruikers bij gebruik van de NutriProfits.com-website, die werkt op het internetadres www.nutriprofits.com (hierna "website" genoemd), verstrekt door FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED gevestigd in Hong Kong , op: Fundamental Marketing Limited, 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong ingeschreven in het handelsregister onder leiding van de minister van handel, industrie en toerisme, onder nummer HE 371671.

2. "Gebruiker" met begrip van het privacybeleid betekent een natuurlijke persoon, die de website gebruikt.

3. Het gebruik van de website komt neer op het kenbaar maken van de toestemming van de gebruiker voor de bepalingen en voorwaarden, die worden beschreven in dit privacybeleid.


Persoonlijke gegevens

1. Op grond van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (de "verordening") FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED gevestigd te Hong Kong, op: Fundamental Marketing Limited, 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong, ingeschreven in het handelsregister van de minister van Handel, Industrie en Toerisme, onder nummer HE 371671 (waarnaar wordt verwezen in het privacybeleid: "Fundamental Marketing Limited"), deelt mee dat Fundamental Marketing Limited de gegevensbeheerder is, en persoonlijke gegevens verstrekt door de gebruiker in verband met of tijdens het gebruik van de website. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de verordening, en in gevallen waar vereist door de inhoud ervan, met toestemming van de gebruiker.

2. Fundamental Marketing Limited verzamelt alleen de gegevens die nodig zijn om deel te nemen aan het affiliate-programma, de betaling van commissies, het beantwoorden van vragen aan Fundamental Marketing Limited, marketing van haar eigen diensten en het verstrekken van informatie over haar aanbod.

3. Tijdens de registratie van een account op de website verzamelt Fundamental Marketing Limited de door de gebruiker verstrekte gegevens in de verstrekte formulieren. Deze gegevens omvatten:

  • achternaam en voornaam,
  • e-mailadres,
  • adres van de woon- of statutaire zetel,
  • postadres,
  • telefoonnummer,
  • betalingsgegevens (inclusief rekeningnummer).

4. In gevallen, waarin de bepalingen van de verordening dit vereisen, vindt de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in elektronische vorm plaats door het juiste vakje te markeren tijdens de registratie van een account of een andere activiteit op de website. De gebruiker kan op elk moment zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken.

5. Het verstrekken van gegevens zoals aangegeven op de website is vrijwillig, maar noodzakelijk om een ​​account te registreren, om deel te nemen aan het partnerprogramma en om de gebruiker te kunnen betalen. Als de gebruiker de vereiste persoonlijke gegevens niet verstrekt, is het niet mogelijk om deel te nemen aan het partnerprogramma, de gebruiker op de website te registreren of de commissie aan de gebruiker te betalen.

6. De basis van de Fundamental Marketing Limited verwerking van persoonsgegevens, die door de gebruiker verstrekt worden zijn, is de noodzakelijkheid om de regels uit te voeren, en ook, op verzoek van de gebruiker, om de nodige actie te ondernemen voordat de bepalingen worden geaccepteerd (art. 6, paragraaf. 1 item b), van de verordening). In het geval van de eigen marketing diensten en transmissie door Fundamental Marketing Limited informatie over haar aanbod aan de gebruiker opgegeven e-mailadres, de basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de realisatie van een juridisch gerechtvaardigd belang van Fundamental Marketing Limited (art. 6, paragraaf. 1, punt f), van de verordening). Gegevensverwerking ten behoeve van het verstrekken van informatie over de producten van Fundamental Marketing Limited biedt de mogelijkheid om de gebruiker informatie over het huidige aanbod te verstrekken. In het geval van diensten voor de gebruiker in de vorm van een nieuwsbrief, de basis voor de gegevensverwerking is toestemming van de gebruiker (art. 6, paragraaf. 1 item b), van de verordening), die de gebruiker op elk gewenst moment kan annuleren.

7. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden bewaard in een vorm, die identificatie van de gebruiker niet langer toelaat dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de wet. Persoonlijke gegevens worden daarom bewaard gedurende de periode, die nodig is, om de bepalingen van de voorschriften uit te voeren. Na deze tijd zullen de gegevens worden verwerkt voor de tijd, die nodig is, om eventuele geschillen op te lossen, bijvoorbeeld, met betrekking tot claims (deze periode omvat de verjaringstermijn voor claims uit hoofde van het contract in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving).

Rechten en plichten van de gebruiker

1. De gebruiker heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en het recht op aanvulling, actualisering, overdracht, beperking van verwerking, rectificatie van persoonsgegevens, tijdelijke of permanente schorsing van de verwerking ervan of de verwijdering, indien ze onvolledig, verouderd, onjuist of verzameld in strijd met de wettelijke bepalingen of niet langer noodzakelijk zijn, om het doel waarvoor zij zijn verzameld te bereiken.

2. In het geval van gebruikersdata voor de marketing van zijn eigen producten en diensten, kan de gebruiker op elk moment een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen, om te stoppen met het verwerken van de gegevens als gevolg van de bijzondere situatie of zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor dit doel.

3. Fundamental Marketing Limited kan het de gebruiker mogelijk maken om persoonlijke gegevens van een dataset te verwijderen, of op verzoek van de gebruiker of op grond van de bepalingen van de verordening.

4. Fundamental Marketing Limited kan weigeren, om persoonlijke informatie te verwijderen, indien de gebruiker de regels van de dienst of het toepasselijke recht overtreden heeft en het behouden van persoonsgegevens noodzakelijk is, om de omstandigheden van de inbreuk op te helderen en de aansprakelijkheid van de gebruiker vast te stellen.

5. Als de gebruiker op de website gegevens van andere mensen (met inbegrip van hun naam, adres, telefoonnummer of e-mail) plaatst, kan hij dat doen alleen op voorwaarde, dat het toepasselijk recht en de persoonlijke rechten van deze mensen niet worden geschonden.


Gegevensbeveiliging

1. Om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verzameling door een onbevoegde persoon, verwerking in strijd met toepasselijke wetgeving en verandering, verlies, beschadiging of vernietiging, worden technische en organisatorische maatregelen toegepast om te waarborgen dat de verwerkte persoonsgegevens geschikt zijn voor gevaaren en gegevenscategorieën, door bescherming gedekt.

2. De beheerder gebruikt met name technische middelen om te voorkomen, dat onbevoegde personen gegevens verkrijgen of wijzigen. Bovendien worden de gegevens, die door de gebruiker worden verstrekt, bij het invullen en verzenden van internetformulieren gecodeerd door het gebruik van SSL-certificaten.


Wijziging van het privacybeleid

1. Fundamental Marketing Limited behoudt zich het recht voor, om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid en zorgt er tegelijkertijd voor, dat de rechten van de gebruiker, die voortvloeien uit dit document, niet worden beperkt zonder zijn toestemming. Alle wijzigingen in het privacybeleid worden gepubliceerd op de website www.nutriprofits.com.