Polityka Prywatności NutriProfits

I respekt for privatlivet hos de som anvender vores internetservice, gør vi brug af Privatlivspolitik.

Politik for Beskyttelse af Privatlivet

1. Nedenstående privatlivspolitik fastsætter principperne for brug og beskyttelse af persondata, som er modtaget fra brugeren under dennes anvendelse af websiden NutriProfits.com, og som virker under internetadressen www.nutriprofits.com, (herefter "Servicen”), som er stillet til rådighed af FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED med hovedsæde på Hong Kong med adressen: Fundamental Marketing Limited, 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong, indført i Selskabsregisteret (Registry of Companies) ført af Ministeriet for Handel, Industri og Turisme med nummer HE 371671.

2. Indenfor rammerne af Privatlivspolitikken betyder "Brugeren”en fysisk person, som gør brug af Servicen.

3. Brug af Servicen er ensbetydende med, at Brugeren udtrykker sit samtykke til de principper og betingelser som er beskrevet i nærværende Privatlivspolitik.


Persondata

1. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger ("Forordningen) informerer FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED med hovedsæde på Hong Kong, med adressen: Fundamental Marketing Limited, 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong, indført i Selskabsregisteret (Registry of Companies) ført af Ministeriet for Handel, Industri og Turisme med nummer HE 371671 (herefter kaldet "Fundamental Marketing Limited") Privatlivspolitik om: at virksomheden er administrator af de persondata, som er oplyst af Brugeren i forbindelse med eller under anvendelsen af Servicen. Persondata anvendes i overensstemmelse med Forordningen, og i tilfælde som er krævet af indholdet af denne, efter at have modtaget Brugerens samtykke.

2. Fundamental Marketing Limited indsamler udelukkende data, som er nødvendige til deltagelse i partnerprogrammet, udbetaling af provision, for svar på spørgsmål rettet til Fundamental Marketing Limited, marketing af egne serviceydelser samt videreformidling af information vedrørende tilbud.

3. Under registreringen af en konto på servicen indsamler Fundamental Marketing Limited de oplysninger som afgives af Brugeren på de tilsendte formularer. Disse oplysninger indbefatter:

  • efternavn og fornavn,
  • e-mailadresse,
  • bopælsadresse eller hovedsæde,
  • korrespondanceadresse,
  • telefonnummer,
  • oplysninger om betalinger (herunder kontonummer).

4. I de tilfælde hvor der på basis af Forordningens bestemmelser kræves Brugerens samtykke til brug af dennes personoplysninger, foregår dette i elektronisk form, med angivelse af det relevante felt under registreringen af kontoen eller andre handlinger på Servicen. Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger.

5. Angivelse af de oplysninger, der på Servicen er betegnet som krævede, er frivilligt, men de er nødvendige med henblik på at registrere kontoen, deltagelse i partnerprogrammet samt udbetaling til fordel for Brugeren. I tilfælde af at Brugeren ikke stiller de krævede personoplysninger til rådighed, vil det ikke være muligt at deltage i partnerprogrammet, registrere Brugeren på Servicen eller at udbetale provision til Brugeren.

6. Grundlaget for NuvialLabs anvendelse af personoplysninger angivet af Brugeren er nødvendigheden af at gennemføre Forretningsbetingelsernes bestemmelser, og også, efter krav fra Brugeren, gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt (Forordningens artikel 6 stk. 1 punkt b). I tilfælde af marketing af egne serviceydelser og NuvialLabs fremsendelse af information vedrørende egne tilbud til den af Brugeren angivne e-mailadresse, er grundlaget for anvendelsen af Brugerens persondata Fundamental Marketing Limiteds forfølgelse af legitime interesser (Forordningens artikel 6 stk. 1 punkt f). Databehandling med henblik på at Fundamental Marketing Limited videregiver information om sine produkter gør det muligt at give Brugeren information om aktuelle tilbud. I tilfælde af at der leveres nyhedsbrev til Brugeren, er grundlaget for databehandlingen samtykke fra brugeren (Forordningens artikel 6 stk.1 punkt b), som Brugeren til enhver tid kan tilbagekalde.

7. Brugerens persondata bliver opbevaret på en måde, som gør det muligt at identificere Brugeren i en periode som ikke overstiger den til, som er nødvendig for gennemførelse af formålene, for hvilke personoplysningerne indsamles og anvendes i overensstemmelse med loven. I forbindelse hermed bliver persondata opbevaret og gemt i den periode, som er nødvendig for at gennemføre bestemmelserne i forretningsbetingelserne. Efter udløbet af denne periode vil data blive opbevaret i en periode, som er nødvendig for at løse eventuelle potentielle stridigheder, fx i forbindelse med krav (denne periode omfatter forældelsesfristen for krav som følge af aftaler, udregnet i overensstemmelse med gældende bestemmelser).

Brugerens Rettigheder og Pligter

1. Brugeren har ret til adgang til indholdet af personoplysninger samt ret til at kræve supplering, aktualisering, overførsel, begrænsning i brugen, og korrigering af persondata, midlertidigt eller fuldstændigt ophør af brugen af disse eller deres sletning, såfremt disse ikke er komplette, er ikke aktuelle, ukorrekte eller er indsamlet i strid med lovbestemmelser eller de er unødvendige til gennemførelsen af de mål, for hvilke de er indsamlet.

2. I tilfælde af anvendelse af Brugerens data med henblik på marketing af egne serviceydelser og produkter kan Brugeren til enhver tid indgive et skriftligt og motiveret krav og at ophøre med at anvende dennes data, under henvisning til sin særlige situation eller indgive protest mod at anvende hans data til dette formål.

3. Fundamental Marketing Limited gør det muligt for Brugeren at fjerne dennes persondata fra databasen på krav fra brugeren eller på basis af Forordningens bestemmelser.

4. Fundamental Marketing Limited kan afvise at fjerne personoplysninger, såfremt Brugeren har krænket Servicens forretningsbetingelser eller gældende lovbestemmelser, og opbevaringen af personoplysningerne er nødvendig for at belyse omstændighederne ved krænkelsen samt at fastslå Brugerens ansvar.

5. Såfremt Brugeren på Servicen anbringer nogen former for personoplysninger fra andre personer (herunder deres fornavne og efternavne, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse, må han kun gøre dette under forudsætning af ikke at overtræde gældende lovbestemmelser og ikke at krænke disse personers personlige integritet.


Sikring af oplysningerne

1. Med henblik på at sikre Brugerens personoplysninger mod videregivelse til ikke bemyndigede personer, indsamling af personer som ikke har ret til dette, brug af disse under krænkelse af gældende bestemmelser eller ændringer, tab, beskadigelse eller ødelæggelse, gøres der brug af tekniske og organisatoriske midler, som sikrer beskyttelse af de brugte persondata, idet disse midler svarer til de trusler det eksisterer og kategorien af de oplysninger som er omfattet af beskyttelsen.

2. I særdeleshed gør Administratoren brug af tekniske midler, som forhindrer, at personoplysninger kan anvendes eller ændres af ikke bemyndigede personer. De oplysninger som er angivet af Brugeren under udfyldelse og fremsendelse af internetformularen er endvidere krypterede med anvendelse af SSL-certifikater.


Ændringer af Privatlivspolitik

1. Fundamental Marketing Limited forbeholder sig retten til at gennemføre ændringer i Privatlivspolitiken, og forsikrer samtidigt, at Brugerens rettigheder som følge af nærværende dokument ikke begrænses uden dennes samtykke. Enhver ændring vedrørende Privatlivspolitiken vil blive offentliggjort på webstedet www.nutriprofits.com