Πολιτική απορρήτου NutriProfits

Σεβόμενοι το απόρρητο των χρηστών που επισκέπτονται τους ιστότοπους μας εφαρμόζουμε Πολιτική Απορρήτου.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

1. Με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθορίζονται οι κανόνες επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται από τους Χρήστες όταν χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα NutriProfits.com στη διεύθυνση www.nutriprofits.com (στο εξής «Ιστότοπος»), της εταιρείας FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED με έδρα την Hong Kong , στη διεύθυνση: Fundamental Marketing Limited, 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με αριθμό HE 371671.

2. «Χρήστης» υπό την έννοια της Πολιτικής Απορρήτου σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο.

3. Η χρήση του Ιστότοπου ισοδυναμεί με συγκατάθεση από τον χρήστη για τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.


Προσωπικά δεδομένα

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Κανονισμός») η FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED με έδρα την Hong Kong, διεύθυνση: Fundamental Marketing Limited, 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών (Registry of Companies) του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με αριθμό HE 371671 (στο εξής Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Fundamental Marketing Limited), ενημερώνει ότι είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχει ο Χρήστης λόγω ή κατά τη διάρκεια χρήσης του Ιστοτόπου. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του Κανονισμού και στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από το περιεχόμενό του, κατόπιν συγκατάθεσης του Χρήστη.

2. Η Fundamental Marketing Limited συλλέγει μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεργασίας, την πληρωμή προμηθειών, την απάντηση σε ερωτήσεις που απευθύνονται στη Fundamental Marketing Limited, το μάρκετινγκ των δικών της υπηρεσιών και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις προσφορές της.

3. Κατά το άνοιγμα ενός λογαριασμού στον Ιστότοπο η Fundamental Marketing Limited συλλέγει τα δεδομένα που καταχωρεί ο Χρήστης στα παρεχόμενα έντυπα. Στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  • επώνυμο και όνομα,
  • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
  • διεύθυνση διαμονής ή έδρας,
  • ταχυδρομική διεύθυνση,
  • αριθμός τηλεφώνου,
  • στοιχεία πληρωμής (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού λογαριασμού).

4. Όταν από τις διατάξεις του Κανονισμού απαιτείται η συγκατάθεση του Χρήστη για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων αυτό γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, επιλέγοντας το κατάλληλο πλαίσιο κατά την καταχώρηση του λογαριασμού ή όποια άλλη δραστηριότητα στον Ιστότοπο. Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

5. Η καταχώρηση των δεδομένων που στον Ιστότοπο επισημένονται ως απαραίτητα είναι προαιρετική, αλλά και αναγκαία προκειμένου να γίνει δυνατή η καταχώρηση ενός λογαριασμού, η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεργατών και οι πληρωμές στον Χρήστη. Εάν ο Χρήστης δεν καταχωρήσει τα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεργατών, η εγγραφή του Χρήστη στον Ιστότοπο ή η πληρωμή της προμήθειας στον Χρήστη.

6. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Fundamental Marketing Limited είναι αναγκαία προκειμένου να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του κανονισμού, και, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη για να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα πριν από την αποδοχή των διατάξεων του (άρθρο 6, παρ. 1 στοιχείο β) του κανονισμού). Όταν πρόκειται για τo μάρκετινγκ των δικών της υπηρεσιών και την αποστολή από την Fundamental Marketing Limited πληροφοριών σχετικών με την προσφορά της στην καταχωρημένη από το Χρήστη διεύθυνση e-mail, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Fundamental Marketing Limited (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του κανονισμού). Η επεξεργασία των δεδομένων με σκοπό την παροχή πληροφοριών για τα προϊόντα της Fundamental Marketing Limited παρέχει στον Χρήστη τη δυνατότητα ενημέρωσης για τις τρέχουσες προσφορές. Στην περίπτωση παροχής στον Χρήστη υπηρεσιών ενημερωτικού δελτίου, για την επεξεργασία των δεδομένων απαραίτητη είναι η συγκατάθεση του Χρήστη (άρθρο 6, παρ. 1 στοιχείο β) του κανονισμού), την οποία ο Χρήστης μπορεί να ακυρώσει ανά πάσα στιγμή.

7. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη φυλάσσονται σε μορφή που επιτρέπει την αναγνώριση του Χρήστη για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι αναγκαίο για την υλοποίηση των στόχων για τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το νόμο. Ως εκ τούτου, τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο προκειμένου να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του κανονισμού. Μετά το διάστημα αυτό, τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την περίοδο που είναι αναγκαία για την επίλυση οποιωνδήποτε πιθανών διαφορών, π.χ. αξιώσεις (στην περίοδο αυτή περιλαμβάνεται η προθεσμία παραγραφής των αξιώσεων βάσει της σύμβασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις).

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Χρήστη

1. Ο Χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση, ενημέρωση, μεταφορά, περιορισμό επεξεργασίας, διόρθωση των προσωπικών δεδομένων, προσωρινή ή οριστική διακοπή της επεξεργασίας τους ή τη διαγραφή τους, σε περίπτωση που είναι ελλιπή, μη έγκυρα, αναληθή ή έχουν συλλεχθεί κατά παράβαση των νομικών διατάξεων ή δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

2. Στην περίπτωση που τα δεδομένα του Χρήστη συλλέγονται για σκοπούς μάρκετινγκ ιδίων προϊόντων και υπηρεσιών, ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποβάλει γραπτώς αιτιολογημένο αίτημα να σταματήσει η επεξεργασία των δικών του δεδομένων λόγω της ιδιαίτερης κατάστασής του ή και να προβάλει αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων του για το σκοπό αυτό.

3. Το Fundamental Marketing Limited επιτρέπει στον Χρήστη να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα από το σύνολο δεδομένων κατόπιν αιτήματος του ή δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού.

4. Η Fundamental Marketing Limited μπορεί να αρνηθεί τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων αν ο χρήστης έχει παραβιάσει τον κανονισμό της Ιστοσελίδας ή την ισχύουσα νομοθεσία και η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες της παραβίασης και να προσδιοριστεί η ευθύνη του Χρήστη.

5. Αν ο Χρήστης καταχωρήσει στην ιστοσελίδα οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα άλλων προσώπων (συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου ή e-mail) μπορεί να το κάνει μόνο με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται η ισχύουσα νομοθεσία και τα προσωπικά δικαιώματα των ανθρώπων αυτών.


Ασφάλεια δεδομένων

1. Προκειμένου να προστατευτούν τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη από τη διάθεσή τους σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τη συλλογή από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, την επεξεργασία κατά παράβαση των υφιστάμενων ρυθμίσεων και την τροποποίηση, απώλεια, βλάβη ή καταστροφή, χρησιμοποιούνται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, ανάλογα με τους κινδύνους και την κατηγορία των προστατευόμενων δεδομένων.

2. Ειδικότερα, ο διαχειριστής χρησιμοποιεί τεχνικά μέσα για να αποτραπεί η απόκτηση ή η τροποποίηση των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Επιπλέον, τα δεδομένα που παρέχονται από τον Χρήστη κατά τη συμπλήρωση και την υποβολή ηλεκτρονικών εντύπων κρυπτογραφούνται με τη χρήση πιστοποιητικών SSL.


Αλλαγή πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

1. Η Fundamental Marketing Limited διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ταυτόχρονα διασφαλίζει ότι τα δικαιώματα του Χρήστη που βασίζονται στο έγγραφο αυτό δεν θα περιοριστούν χωρίς τη δική του συγκατάθεσή. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα www.nutriprofits.com