Polityka Prywatności NutriProfits

Szanując prywatność Użytkowników naszych serwisów internetowych, posługujemy się Polityką ochrony prywatności.

Polityka Ochrony Prywatności

1. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Użytkowników podczas korzystania z witryny internetowej NutriProfits.com, działającej pod adresem internetowym www.nutriprofits.com, (dalej „Serwis”), udostępnianej przez FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED z siedzibą w Hong Kong, pod adresem: Fundamental Marketing Limited, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong wpisaną do rejestru Spółek (Registry of Companies) prowadzonego przez Ministra Handlu, Przemysłu i Turystyki, pod numerem HE 371671.

2. „Użytkownik” w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.


Dane osobowe

1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie”) FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED z siedzibą w Hong Kong, pod adresem: Fundamental Marketing Limited, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong, wpisaną do rejestru Spółek (Registry of Companies) prowadzonego przez Ministra Handlu, Przemysłu i Turystyki, pod numerem HE 371671 (zwana w Polityce Ochrony Prywatności: „Fundamental Marketing Limited”), informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku lub podczas korzystania z Serwisu. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika.

2. Fundamental Marketing Limited zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do udziału w programie partnerskim, wypłat prowizji, udzielenia odpowiedzi na skierowane do Fundamental Marketing Limited pytania, marketingu usług własnych i przekazania informacji na temat swojej oferty.

3. W czasie rejestracji konta w Serwisie Fundamental Marketing Limited gromadzi dane podane przez Użytkownika w udostępnionych formularzach. Dane te obejmują:

  • nazwisko i imię,
  • adres e-mail,
  • adres zamieszkania lub siedziby,
  • adres korespondencyjny,
  • numer telefonu,
  • dane o płatnościach (w tym numer rachunku).

4. W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji konta lub innej czynności w Serwisie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu rejestracji konta, uczestnictwa w programie partnerskim oraz wypłat na rzecz Użytkownika. W przypadku nieudostępnienia przez Użytkownika wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwe uczestnictwo w programie partnerskim, rejestracja Użytkownika w Serwisie lub wypłata prowizji na rzecz Użytkownika.

6. Podstawą przetwarzania przez Fundamental Marketing Limited danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest konieczność realizacji postanowień regulaminu, a także, na żądanie Użytkownika, podjęcie niezbędnych działań przed akceptacją jego postanowień (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia). W przypadku marketingu usług własnych oraz przesyłania przez Fundamental Marketing Limited informacji na temat swojej oferty na podany przez Użytkownika adres e-mail, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Fundamental Marketing Limited (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia). Przetwarzanie danych w celu przekazywania przez Fundamental Marketing Limited informacji o swoich produktach umożliwia dostarczenie Użytkownikowi informacji o aktualnej ofercie. W przypadku wykonywania na rzecz Użytkownika usługi Newsletter, podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia), którą Użytkownik może w każdej chwili odwołać.

7. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji postanowień regulaminu. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. W przypadku przetwarzania danych Użytkownika w celu marketingu usługi i produktów własnych, Użytkownik może w każdym czasie wnieść pisemne i umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.

3. Fundamental Marketing Limited umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów Rozporządzenia.

4. Fundamental Marketing Limited może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył regulamin Serwisu lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

5. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.


Zabezpieczenia danych

1. W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

2. W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.


Zmiana Polityki Ochrony Prywatności

1. Fundamental Marketing Limited zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności i jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w witrynie internetowej www.nutriprofits.com