Zásady ochrany osobních údajů NutriProfits

Naše Zásady ochrany osobních údajů se týkají ochrany osobních údajů uživatelů našich webových stránek.

Zásady ochrany osobních údajů

1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování a ochranu osobních dat získaných od uživatelů během používání webových stránek NutriProfits.com, které jsou na internetové adrese www.nutriprofits.com (dále „webové stránky“), které jsou provozované společností FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED se sídlem na Hong Kong, na adrese: Fundamental Marketing Limited, 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong, společnost zapsaná do Obchodního rejstříku spravovaného Ministerstvem obchodu, průmyslu a turismu, pod číslem HE 371671.

2. „Uživatel“ v rámci Zásad ochrany osobních údajů znamená fyzickou osobu používající webové stránky.

3. Použití webových stránek je ekvivalentem vyjádření souhlasu uživatele se všeobecnými obchodními podmínkami popsanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.


Osobní data

1. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“) společnost FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED se sídlem na Hong Kong, na adrese: Fundamental Marketing Limited, 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong, zapsána do Obchodního rejstříku spravovaného Ministerstvem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu pod číslem HE 371671 (v zásadách ochrany osobních údajů označována jako „Fundamental Marketing Limited“), informuje, že je správcem osobních údajů poskytnutých uživatelem v souvislosti s používáním webových stránek. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením a v případech, kdy to vyžaduje povaha obsahu, se souhlasem uživatele.

2. Společnost Fundamental Marketing Limited shromažďuje pouze údaje, které jsou nezbytné k účasti v partnerském programu, hrazení provizí, zodpovídání otázek adresovaných společnosti Fundamental Marketing Limited, prodávání vlastních služeb a poskytování informací o produktech.

3. V průběhu registrace účtu na webových stránkách společnost Fundamental Marketing Limited shromažďuje data poskytnutá formulářem v příslušných formulářích. Tato data zahrnují:

  • jméno a příjemní,
  • e-mailovou adresu,
  • adresu bydliště nebo sídlo společnosti,
  • korespondenční adresu,
  • telefonní číslo,
  • platební údaje (včetně čísla účtu).

4. V případech vyžadovaných ustanoveními nařízení se souhlas uživatele se zpracováním jeho osobních údajů odehrává v elektronické podobě, a to označením příslušné kolonky během registrace účtu nebo jiné činnosti na webových stránkách. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

5. Poskytování údajů označených na webových stránkách dle potřeby je dobrovolné, je však nutné k registraci účtu, účasti v partnerském programu a provádění plateb uživateli. Pokud uživatel neposkytne požadované osobní údaje, nebude se moci zapojit do partnerského programu, nebude možné zaregistrovat uživatele na webové stránce ani uživateli vyplácet provize.

6. Základem pro zpracování osobních údajů společností poskytnutých uživatelem společnosti Fundamental Marketing Limited je potřeba implementovat ustanovení nařízen í a na žádost uživatele přijmout nezbytná opatření před přijetím ustanovení (článek 6 (1) (b) nařízení). V případě marketingu vlastních služeb a zasílání informací o své nabídce společností Fundamental Marketing Limited na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem je základem pro zpracování osobních údajů uživatele realizace právně oprávněného zájmu společnosti Fundamental Marketing Limited (čl. 6 odst. 1). f) nařízení). Zpracování dat za účelem poskytnutí informací o produktech ze strany společnosti Fundamental Marketing Limited uživateli umožňuje získání informací o aktuální nabídce. V případě předání newsletteru uživateli je základem pro zpracování dat souhlas uživatele (článek 6 (1) (b) nařízení), který může uživatel kdykoliv odvolat.

7. Osobní údaje uživatele budou uloženy ve formě umožňující jeho identifikaci, a to pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které jsou osobní údaje shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem. Osobní údaje budou proto uchovávány po dobu nezbytnou k provedení ustanovení předpisů. Po této době budou údaje zpracovávány po dobu nezbytnou k vyřešení případných sporů, např. související s reklamacemi (toto období bude zahrnovat promlčecí dobu pro nároky podle smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními).

Práva a povinnosti uživatele

1. Uživatel má právo na přístup k obsahu osobních údajů a právo požadovat doplnění, aktualizaci, přenos, omezení zpracování nebo opravu osobních údajů, dočasné nebo trvalé pozastavení jejich zpracování nebo jejich odstranění, pokud jsou neúplné, neaktuální , nepravdivé nebo pokud byly shromážděny v rozporu se zákonem nebo již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

2. V případě zpracování údajů uživatele za účelem marketingu vlastních produktů a služeb může uživatel kdykoli podat písemnou a motivovanou žádost o ukončení zpracování svých údajů z důvodu jejich zvláštní situace nebo vznést námitku proti zpracování svých údajů pro tento účel.

3. Fundamental Marketing Limited umožňuje uživateli smazat jeho osobní údaje z datového souboru na jeho žádost nebo v souladu s ustanoveními nařízení.

4. Fundamental Marketing Limited může odmítnout smazat osobní údaje, pokud uživatel porušil pravidla webových stránek nebo příslušné zákony, a uchování osobních údajů je nezbytné k objasnění okolností porušení a stanovení odpovědnosti uživatele.

5. Pokud Uživatel na webové stránky umístí jakékoli osobní údaje jiných lidí (včetně jejich jména, adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy), může tak učinit, pouze pokud neporuší příslušné zákony a osobní práva těchto osob.


Bezpečnost dat

1. Za účelem zabezpečení osobních údajů uživatele před neoprávněným přístupem, shromažďováním neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými zákony a změnami, ztrátami, poškozeními nebo zničením jsou uplatňována technická a organizační opatření k zajištění odpovídající ochrany chráněných osobních údajů v souladu s riziky a kategoriemi chráněných údajů.

2. Správce zejména používá technické prostředky, aby zabránil neoprávněným osobám v získávání údajů nebo v jejich úpravách. Kromě toho jsou údaje poskytnuté uživatelem při vyplňování a odesílání internetových formulářů šifrovány pomocí SSL certifikátů.


Změna Zásad ochrany osobních údajů

1. Fundamental Marketing Limited si vyhrazuje právo provádět změny v zásadách ochrany soukromí a zároveň zajišťuje, aby práva uživatele vyplývající z tohoto dokumentu nebyla omezena bez jeho souhlasu. Veškeré změny Zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na webových stránkách www.nutriprofits.com