Podmienky používania NutriProfits

Nasledovné všeobecné obchodné podmienky definujú podmienky spolupráce medzi Partnerom a NutriProfits. Prijatie ustanovení týchto podmienok je podmienkou vstupu do partnerského programu NutriProfits. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nemali by ste pristupovať k NutriProfits!

1. Vstup do partnerského programu NutriProfits

S cieľom pristúpenia k partnerskému programu NutriProfits musíte vyplniť registračný formulár, ktorý sa následne predkladá správcovi internetovej stránky NutriProfits.com. Správca na základe poskytnutých údajov rozhodne prijať alebo odmietnuť žiadosť.

Predpokladom pre vstup do partnerského programu NutriProfits je súhlas s týmito podmienkami.

2. Využívanie reklamných odkazov a marketingových materiálov NutriProfits

Ako účastník partnerského programu NutriProfits môžete propagovať výrobky, ktoré sú k dispozícii pri používaní reklamných odkazov a bannerov. Propagačné materiály stiahnuté z NutriProfits.com môžu byť distribuované na vašich webových stránkach, za predpokladu, že nie sú v rozpore s právnymi predpismi krajiny, v ktorej sú hostované.

Nutriprofits prideľuje každému partnerovi nevýhradnú licenciu na použitie propagačných materiálov a ochranných známok produktov dostupných v programe.

Je zakázané kopírovať obsah webových stránok výrobcov. Partner môže kopírovať obsah stránky NutriProfits a tvoriť svoj vlastný.

3. Provízie

Za predaj generovaný pomocou reklamných odkazov obdržíte províziu. Provízia je stanovená v paneli správy NutriProfits.com a môže podliehať zmenám. V prípade zmeny výšky provízie bude takáto zmena oznámená 30 dní vopred. Provízia môže byť vyplatená iba za zaplatené a realizované transakcie (objednávka odoslaná zákazníkovi). Za transakcie vykonané partnerom a osobami zamestnanými v jeho organizácii sa provízia nevypláca. V prípade, že klient vráti objednaný tovar, alebo podá reklamáciu u poskytovateľa kreditnej karty, poplatok sa odpočíta zo zostatku účtu partnera. Ak výška náhrad a/alebo reklamácií prekročí 5%, Vás účet môže zrušený alebo pozastavený.

4. Vyplácanie provízií

Provízie sú vyplácané mesačne pomocou zvoleného spôsobu platby. Provízie sú vyplácané v 21. deň každého mesiaca (alebo nasledujúci pracovný deň v prípade voľných dní) a zahŕňa dokončené transakcie z predchádzajúceho mesiaca.

5. Povolené marketingové metódy

Partneri partnerského programu NutriProfits sú povinní používať schválené marketingové metódy. Zakázané sú akékoľvek propagačné kampane vykonávané pomocou spamových techník a najmä je zakázané:

  • odosielanie e-mailových kampaní užívateľom, ktorí nedali súhlas partnerovi s prijímaním marketingovej komunikácie,
  • spamovanie internetových fór a blogov,
  • spamovanie mobilných telefónov.

Zistenie používania neoprávnených marketingových metód bude viesť k okamžitému zrušeniu partnerského účtu a prepadnutie jeho nevyplatených provízií. Ak činnosti partnera znamenajú finančné straty pre NutriProfits, partner bude povinný hradiť ich.

Nie je povolené predávať produkty v aukciách (napr. Allegro, eBay, atď.).

Nie je povolené vydávať sa za vlastníka obchodov spolupracujúcich s NutriProfits a využívať mechanizmy, ktoré sú zavádzajúce pre konečného zákazníka.

Je možné realizovať objednávku v mene zákazníka, ale v tomto prípade je potrebné zabezpečiť úplnú adresu a kontaktné informácie (vrátane e-mailovej adresy).

Partner NutriProfits sa zaväzuje, že bude spĺňať predpisy krajiny, v ktorej propaguje výrobky.

Zodpovednosť za texty a grafiku umiestnenú na stránkach partnera znáša výhradne partner.

6. Účasť v partnerskom programe NutriProfits

Účasť v partnerskom programe NutriProfits sa začína v momente úspešnej registrácie a prijatia všeobecných obchodných podmienok. Od tej doby sú NutriProfits a partner povinní plniť svoje povinnosti vyplývajúce s všeobecných obchodných podmienok. Účasť v partnerskom programe NutriProfits je bezplatná.

Každý partner môže mať len jeden účet v partnerskom programe NutriProfits. Je zakázané vytvárať viaceré kontá jednou osobou. Za odhalenie takýchto praktík hrozí okamžité zrušenie všetkých súvisiacich účtov a prepadnutie nezaplatených provízií.

Každý Partner súhlasí so spracovaním osobných údajov spôsobom, ktorý je potrebný na výkon spolupráce s NutriProfits.

7. Zrušenie účasti na NutriProfits

Zrušenie účasti v programe je možné kedykoľvek na základe písomnej žiadosti partnera.

8. Záverečné ustanovenia

Súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami je ekvivalentná uzavretiu dohody medzi partnerom a NutriProfits. Porušenie pravidiel môže mať za následok pozastavenie alebo zrušenie vášho účtu a pozastavenie platieb alebo provízií.