Regulamin NutriProfits

Poniższy regulamin określa warunki współpracy pomiędzy Partnerem, a NutriProfits. Akceptacja postanowień poniższego regulaminu jest warunkiem przystąpienia do programu partnerskiego NutriProfits. Jeżeli nie akceptujesz regulaminu, nie powinieneś przystępować do NutriProfits!

1. Przystąpienie do programu partnerskiego NutriProfits

W celu przystąpienia do programu partnerskiego NutriProfits należy wypełnić formularz rejestracyjny, który następnie przekazywany jest do administratora strony internetowej NutriProfits.com. Administrator na podstawie przekazanych danych podejmie decyzję o akceptacji lub odrzuceniu zgłoszenia.

Warunkiem koniecznym do przystąpienia do programu partnerskiego NutriProfits jest akceptacja niniejszego regulaminu.

2. Korzystanie z linków promocyjnych oraz materiałów marketingowych NutriProfits

Jako uczestnik programu partnerskiego NutriProfits będziesz mógł promować produkty dostępne w programie przy użyciu linków promocyjnych oraz bannerów. Pobrane z NutriProfits.com materiały promocyjne mogą być rozpowszechnianie na Twoich stronach internetowych pod warunkiem, że nie działają one w sprzeczności z prawem kraju na terenie którego są hostowane.

NutriProfits udziela każdemu Partnerowi niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów promocyjnych i zastrzeżonych znaków towarowych produktów dostępnych w programie.

Niedozwolone jest kopiowanie treści zawartych na stronach internetowych producentów produktów. Afiliant może kopiować treści zawarte na stronie NutriProfits oraz tworzyć własne.

3. Prowizje

Za sprzedaż wygenerowaną przy użyciu linków promocyjnych otrzymasz prowizję. Wysokość prowizji określona jest w panelu administracyjnym NutriProfits.com i może ulec zmianie. W przypadku zmiany wysokości prowizji zostaniesz o tym powiadomiony z 30-dniowym wyprzedzeniem. Prowizja należy się tylko za transakcje w pełni opłacone i zrealizowane (zamówienie zostało wysłane do klienta). Za transakcje dokonane przez partnera i osoby zatrudnione w jego organizacji prowizja nie zostanie wypłacona. W przypadku gdy klient zwróci zamówiony towar lub złoży reklamację u wystawcy karty kredytowej, prowizja zostanie odjęta od salda konta partnera. Jeżeli wysokość zwrotów i/lub reklamacji przekroczy 5% Twoje konto może zostać zamknięte lub zawieszone.

4. Wypłata prowizji

Należne prowizje są wypłacane co miesiąc przy użyciu wybranej przez Ciebie metody płatności. Prowizje wypłacane są 21-go dnia każdego miesiąca (lub w następny dzień roboczy w przypadku dni wolnych od pracy) i obejmują zrealizowane transakcje z poprzedniego miesiąca.

5. Dozwolone metody marketingowe

Partnerzy korzystający z programu partnerskiego NutriProfits powinni wykorzystywać metody marketingowe zgodne z netykietą. Niedozwolone są jakiekolwiek akcje promocyjne prowadzone przy użyciu technik spamu, a w szczególności zabronione jest:

  • wysyłanie kampanii e-mailowych do użytkowników, którzy nie wyrazili Partnerowi zgody na otrzymywanie od niego korespondencji marketingowej,
  • spamowanie for internetowych i blogów,
  • spamowanie telefonów komórkowych.

Wykrycie stosowania niedozwolonych metod marketingowych spowoduje natychmiastowe zamknięcie konta Partnera i zajęcie jego niewypłaconej prowizji. Jeżeli działania Partnera narażą NutriProfits na straty finansowe, zostanie on obciążony tymi kosztami.

Niedozwolone jest reklamowanie i pozycjonowanie w wyszukiwarkach stron Partnera na słowa kluczowe zawierające nazwy produktów. Oznacza to, że:

Niedozwolona jest sprzedaż produktów w serwisach aukcyjnych (np. Allegro, eBay, itp.).

Niedozwolone jest podszywanie się pod właściciela sklepów współpracujących z NutriProfits oraz stosowanie mechanizmów, które wprowadzają w błąd klienta końcowego.

Możliwe jest dokonanie zamówienia w imieniu klienta, ale w takim przypadku konieczne jest podanie jego pełnych danych adresowych i kontaktowych (w szczególności adresu e-mail).

Afiliant NutriProfits zobowiązuje się do przestrzegania regulacji prawnych kraju w którym promuje produkty z oferty.

Odpowiedzialność za teksty oraz grafiki umieszczane na stronach Partnera ponosi wyłącznie Partner.

6. Uczestnictwo w programie partnerskim NutriProfits

Uczestnictwo w programie partnerskim NutriProfits rozpoczyna się w momencie pomyślnej rejestracji i akceptacji regulaminu. Od tej pory NutriProfits oraz Afiliant powinni wywiązać się postanowień płynących z regulaminu. Udział w programie partnerskim NutriProfits jest bezpłatny.

Każdy Parter może posiadać tylko jedno konto w programie partnerskim NutriProfits. Niedozwolone jest tworzenie wielu kont przez jedną osobę. Wykrycie takich praktyk grozi natychmiastowym zamknięciem wszystkich powiązanych kont i zajęciem niewypłaconych prowizji.

Każdy Afiliant wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób niezbędny do prowadzenia współpracy z NutriProfits.

7. Rezygnacja z uczestnictwa w programie NutriProfits

Rezygnacja z uczestnictwa w programie jest możliwa w każdej chwili na pisemne żądanie Partnera.

8. Postanowienia końcowe

Akceptacja postawień regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy Partnerem a NutriProfits. Złamanie zasad regulaminu może spowodować zawieszenie lub zamknięcie konta Partnera i zawieszenie wypłat lub utratę prowizji.